"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศงดติดต่อราชการระหว่างวันที่ 22 มี.ค - 12 เม.ย 2563


สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
เรื่อง งดการปฎิบัติงานและการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่12เมษายน 2563
ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตราการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563  สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จึงงดการปฎิบัติงานและการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นการปฎิบัติตามประกาศดังกล่าวซึ่งระหว่างนี้สามารถติดต่อ ส่วนงานต่าง ๆ ตามช่องทางดังนี้
- กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์  ผู้บริจาคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณอมรรัตน์  086-542-5791
- งานบัตรเครดิต และงานกองทุนศิษย์ธรรมศาสตร์ประกาศนาม  โทร.  081-916-3742
- งานโครงการระดมทุน "สวนป๋วย" โทร.083-331-6000
- งาน120ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ โทร. 083-331-6000- งานธรรมะพัทยา โทร.086-542-5791- งานการเงิน โทร 062-597-4254
- งานบัญชี โทร 081-407-6239
Website: www.relations.tu.ac.th
Facebook : http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS
E-mail : tu-relations@tu.ac.th
ขอขอบคุณทุกท่าน และ ขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งหนึ่ง


Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป