"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์


            เมื่ออาจารย์ปรีดี พนมยงค์ จากโลกนี้ไป ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาในอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ขึ้นเพื่อสืบสานความคิดและการงานของปรีดี  กิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการในช่วงแรกคือการสร้างอนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานที่นำเสนอชีวิต ความคิด และผลงานของท่านณ บริเวณบ้านเกิดของท่าน  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก นางสาววนิดา-นายสมจิตร พนมยงค์  นางธราทิพย์ เอี่ยมโชติ  และนางสมหวัง กนิษฐะเสน           ส่วนเรือนไทย มาจากการซื้อเรือนแพในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุใกล้เคียงกับเรือนแพอันเป็นบ้านเกิดของนายปรีดี แต่เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาจึงได้ยกเรือนแพจำลองหลังนี้มาปลูกไว้บนฝั่งแทน ซึ่งเรือนแพทั้งสองหลัง นายขรรค์ชัย บุนปาน เป็นผู้ซื้อแล้วมอบให้          อนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์ แห่งนี้เปิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2529 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถระ) เป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ที่ประชวรกะทันหัน ต่อมาในปี 2546 มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้มอบอนุสรณ์สถานแห่งนี้ให้อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา          วาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการบูรณะอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้น เพื่อบูรณะทั้งโครงสร้างของอาคาร ภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดแสดงนิทรรศการให้สมสมัย เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้คนทุกช่วงวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของท่านผู้ประศาสน์การ รัฐบุรุษอาวุโส ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยรูปแบบการบูรณะ

          1. การปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์  ให้อาคารมีความแข็งแรง ทนทาน น่าเยี่ยมชม และให้ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชม และเหมาะกับการใช้งานในโอกาสต่างๆ

          2. การปรับปรุงนิทรรศการถาวร  เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยมากขึ้น มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ เอกสารจดหมายเหตุ หนังสือ และรูปภาพที่ดึงดูดให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมสนใจไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้  โดยยังรักษาบรรยากาศของเรือนไทย และลวดลายโบราณต่างๆ เอาไว้ งบประมาณ โดยประมาณ 5 ล้านบาท
 

             จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ และท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสมทบทุนเพื่อการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ ในวาระพิเศษนี้ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด คุณูปการของท่านผู้ประศาสน์การให้เป็นแบบอย่างแห่งแรงบันดาลใจ ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงชีวิตที่คิดถึงแต่ส่วนรวม  เพื่อสานต่อแนวคิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ของนายปรีดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไปสภาพอนุสรณ์สถานปัจจุบัน
         

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี  พนมยงค์ (โดยประมาณ)*** เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า กรุณาแจ้งชื่อ-สกุลที่อยู่เลขประจำตัวประชาชน

หรือส่งแบบฟอร์มบริจาคเงินและสำเนาใบโอนเงิน ภายในวันสุดท้ายของเดือนที่ท่านโอนเงินบริจาค ***แจ้งข้อมูลการโอนได้ 3 ช่องทาง            - คลิก >> Google form เพื่อกรอกข้อมูลการบริจาค            - คลิก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคจากนั้นกรอกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลมาที่ E-mail: tu-relations@tu.ac.th หรือ Fax: 0-2613-2043            - แจ้งชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ และหลักฐานการโอนเงินทางfacebook: 120 ปีชาตกาล ปรีดี  พนมยงค์
ติดต่อสอบถาม
        

            สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร  กรุงเทพฯ. 10200

            โทร. 0-2613-3777-8

           Facebook: 120
 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป