"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัส ได้จากเวปไซต์ของ กรมควบคุมโรค 


 

และในกรณีที่พบเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือพบผู้ต้องสงสัยว่ามีอาการปวยจากไวรัสดังกล่าว ขอให้จัดส่งข้อมูลได้ที่กองกิจการนักศึกษา หมายเลข โทรศัพท์ 0-2222-8871 หรือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2926-9999Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป