"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กองทุนศิษย์ธรรมศาสตร์ประกาศนาม


" กองทุนศิษย์ธรรมศาสตร์ประกาศนาม" นำพาธรรมศาสตร์ก้าวไปสู่ Smart and Sustainable University......................................................................................................................

วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อนำดอกผลของกองทุนไปพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านต่างๆบนแนวทาง Smart and Sustainable University ให้สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว เช่น การพัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อการศึกษา การพัฒนา Digital Library การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ Online Education Smart Classroom Smart Energy Smart Parking Application for Education ฯลฯการดำรงอยู่ของกองทุนกองทุน “ศิษย์ธรรมศาสตร์ประกาศนาม”

จะประกอบด้วยกองทุนย่อยในชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ โดยเงินต้นคงอยู่และเติบโตขึ้นตามจำนวนเงินที่บริจาคสมทบเพิ่มขึ้นทุกปี การตั้งกองทุนย่อยครั้งแรกกำหนดให้เริ่มต้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท( หนึ่งแสนบาทถ้วน )

กองทุนฯจะอยู่ในความดูแลและบริหารเพื่อหาดอกผลโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯการใช้เงินจากดอกผลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

.......................................................................................................................................................

คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย

1 อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่เกิน 5 คน

3 ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกิน 4 คน

4 ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการบริหารกองทุนฯมีวาระการทำงานคราวละ 3 ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

การบริจาคกองทุนประเดิมเริ่มต้น ไม่ต่ำกว่ากองทุนละ 100,000 บาท จำนวน 100 กองทุน....................................................................................................................................................

 
Member
191 ศิษย์เก่า และ 52 บุคคลทั่วไป