"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บทความแนะแนวการศึกษา “เปิดโลกการศึกษาในศตวรรษที่21”


 บทความแนะแนวการศึกษา

เปิดโลกการศึกษาในศตวรรษที่21


            ยุคที่ทุกสิ่งในโลกถูก Disruption ไม่เว้นแม้การจัดการศึกษา การเรียนการสอน ที่ถูกสั่นคลอน   และหากไม่เติมเพิ่มความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมได้เตรียมตัวก่อนเข้าสู่ชั้นอุดมศึกษา จักกลายเป็นความล่าช้าในการให้มุมมองในการเปิดโลกอนาคตของเยาวชน


ดังนั้นสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดอุดร เห็นความสำคัญในเรื่อง การแนะแนวการศึกษาในยุคที่โลกหมุนเร็ว การจะนำพาเยาวชนก้าวสู่ ศตวรรษที่21 เติมความรู้ความเข้าใจ จุดไฟฝัน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 ณ อาคาร100ปีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี  จัดบรรยายเรื่อง เปิดโลกการศึกษาในศตวรรษที่21 แก่นักเรียนม.ปลายในจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนจาก4โรงเรียน โดยรศ.ดร.พิภพ อุดร อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ให้คำแนะนำน้องๆเกี่ยวกับ ความท้าทายเรื่องการศึกษาและแนวโน้มโลกอนาคต และ  รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำน้องเรื่อง อุดมศึกษาที่ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตและอาชีพแห่งอนาคต รวมถึงเรื่องการให้ความรู้เรื่อง TCAS 2563 ซึ่งน้องๆนักเรียนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก  
โครงการแนะแนวในครั้งนี้เป็น การจัดงานนำร่องโดยอาศัยความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดอุดร เป็นความตั้งใจของอาจารย์และศิษย์เก่าที่ร่วมกันแนะนำแนวทางในการเข้าสู่การศึกษาที่จะพาทุกคนไปสู่โลกอนาคตได้อย่างไม่ถูก DisruptionMember
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป