"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศงดติดต่อราชการในวันที่ 19 ธันวาคม 2562


สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ของดติดต่อราชการ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการสัมมนาประจำปีของสำนักงานขออภัยในความไม่สะดวก
Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป