"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระอารามหลวง กระจายทั่วไปเพื่อให้ทั่วทุกภาค เช่น ภาคเหนือไปถวายที่จังหวัดเชียงใหม่  ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดเลย, จังหวัดหนองคาย  ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา  รวมทั้งพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง


 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนและการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อันเป็นเรื่องวิชาการ การถวายผ้าพระกฐิน กฐินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาตามประเพณี เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจรรโลงพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยึดถือปฏิบัติ   ตลอดมา


 สำหรับในปี 2550 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย มีพระราชสิทธินายก เป็นเจ้าอาวาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ขึ้นมา 1 ชุด  โดยมี นางสาวศิริพร  อัญญณรงค์กุล หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการชุดต่าง ๆ ช่วยดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายธรรมศาสตร์ มี   รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต เป็นประธาน ฝ่ายจังหวัดเชียงราย มีกรรมการอุปถัมภ์ ซึ่งมี นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน กรรมการฝ่ายจัดหาทุนมี นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล เป็นประธาน กรรมการฝ่ายพิธีการและศาสนา มี รองศาสตราจารย์ กมล  ฉายาวัฒนะ เป็นประธาน  กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มีผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธาน  กรรมการฝ่ายควบคุมการเดินทางจัดยานพาหนะและทัศนศึกษา มี นายสมพงษ์  กันบุญ เป็นประธาน  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนันทนาการ มี รองศาสตราจารย์ บำรุง  สุขพรรณ์ เป็นประธาน กรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก มี      รองศาสตราจารย์ กมล  ฉายาวัฒนะ เป็นประธาน และกรรมการฝ่ายที่พัก สวัสดิการ และประสานงานมี นายวรพจน์  เนื่องอนงค์กุล เป็นประธาน


 คณะกรรมการฯได้ติดต่อประสานงานกับชมรมธรรมศาสตร์จังหวัดเชียงราย ในเรื่องกำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีฉลององค์พระกฐิน ขบวนแห่งองค์พระกฐินพระราชทาน   การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย  รวมทั้งการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ กมล  ฉายาวัฒนะ รับหน้าที่ในการเขียนประวัติวัดพระสิงห์  จังหวัดเชียงราย การถ่ายภาพบริเวณวัดพระสิงห์ พระประธาน และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์


 คณะกรรมการจัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ไปสำรวจเส้นทางการเดินทาง การสำรวจสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา ตลอดจนได้ไปประสานงานกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในเรื่องพิธีการต่าง ๆ จนมาถึงวันประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ นายปรีชา  กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายชนะ  นาคสุริยะ และนายวรชัย  อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คณาจารย์ ข้าราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ในพระอุโบสถวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย


 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รวบรวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากข้าราชการพร้อมทั้งศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา  ได้จำนวน 1,392,953.00 บาท และจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดเชียงราย และชาวจังหวัดเชียงราย ได้จำนวน 183,918 บาท รวมทั้งได้ถวายปัจจัยให้แก่พระภิกษุและสามเณร รวมเป็นเงินที่ถวายวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1,752,871 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)


 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและได้มอบให้วัดพระสิงห์  จำนวน 2,000 เล่ม ด้วย  สำหรับในปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้ปรึกษาหารือกำหนดพระอารามหลวง (เพื่อนำผ้าพระกฐินพระราชทาน) ไปถวายในโอกาสต่อไป

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป