"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 201, 205 และ 211 ชั้น 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เปิดสมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการนักศึกษาของคณะในสังกัด หรือ ดาวน์โหลดใ...
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน ...
กิจกรรมค่ายผู้นำจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ ชั้นปีที่ 1-4 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ ...
กิจกรรมเพื่อนรับเพื่อน ซึ่งนักศึกษากองทุนฯ ได้ผลัดกันพูดเปิดใจเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการผูกข้อมือรับขวัญโดยกรรมการกองทุนฯ แล้วปิดงานด้วยการร้อง TU บูมต้อนรับน้องๆ นักศ...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว มีนักศึกษาได้รับทุนจากกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น จำนวน 75 คน (ข้อมูล ณ...
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาเพิ่มเติม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 211
ตามที่กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ได้รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาได้เสร็จเรียบร้อยแ...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
Member
98 ศิษย์เก่า และ 34 บุคคลทั่วไป