"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
แจ้งการเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จากวันที่ 2 พ.ย. 2563 เป็นวันที่ 9 พ.ย. 2563 ทั้งนี้สามารถรอติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.relations.tu.ac.th และ Facebook : Thamm...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (โปรดอ่านรายละเอียดแนบให้ครบถ้วน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
นางสาวสุนิสา ขอสุข นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รหัสนักศึกษา 5713590122 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิลำเนาจังหวัดยโสธร
Member
148 ศิษย์เก่า และ 45 บุคคลทั่วไป