"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
ประมวลภาพกิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ที่ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของกองทุนฯ มาลงทะเบียนวันที่ 29 กันยายน 2561 จำนวน 94 คน ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 26 คน มีผู้สละสิทธิ์ 1 คน ผ่านสัมภาษณ์ จำนวน 12 คน...
นางสาวปานตะวัน บัวบาน (ปาน) รหัสนักศึกษา : 5505520063 ศิษย์เก่ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา เด็ก เยาวชน และครอบครัว
นางสาวชารดา จิตต์งาม รหัสนักศึกษา : 5307520055 ศิษย์เก่ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการประชาสัมพันธ์
นางสาวกิมิทา ปุยสำลี (กิ) ศิษย์เก่ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
นางสาวณัฏฐวดี เอกมฤเคนทร์ รหัสนักศึกษา : 5906611685 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
นายธาราธร นิลจรัญวณิช (เจมส์) รหัสนักศึกษา : 5900760793 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายปัฐวิกรณ์ นฤมลชวลิต รหัสนักศึกษา : 5900760793 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ ชั้นปีที่3 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารวม 6 คน (ส่วนกลาง 4 คน ศูนย์ลำปาง 2 คน) โดยแยกประเภทเป็นทุนเต็ม 2 คน ทุนบางส่วน 3 คน และทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน 1 ...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนฯ ประจำปี 2560 แจ้งยืนยันการรับทุนที่คุณอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย โทรศัพท์ 0-2613-3777 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
Member
64 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป