"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่ได้โล่เกียรติยศในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 84 ปี จำนวน 27 ราย
รายนามศิษย์เก่าดีเด่นฯ มธ.ครบรอบ ๘๐-๘๔ ปี ข้อมูลจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (http://org.tu.ac.th/tu_council/sapa59/index.html)
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 84 ปีขึ้น มูลนิธิส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคุณมานิจ สุขสมจิตร มอบเงินให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาส...
งาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในโอกาสครบรอบ ๘๓ ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันสถานปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี 27 มิถุนายน 2559
Member
206 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป