"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : English
“Stay Hungry, Stay Foolish” -Steve Jobs- “จงกระหาย และ ทำตัวให้โง่ตลอดเวลา” -สตีฟ จอบส์- (ผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน)
Sadly, this is the last “Everyday English” topic: Ajarn Waan is talking to John and Wirat, two characters who have featured in a lot of the dialogues. น่าเศร้ามาก ที่คราวนี้เป็นหัวข้อ...
John: Well, we are getting near the end of another year, Wirat. Wirat: And what a year it has been for strange weather and natural disasters all over the world! John: Right…..In Thailand alo...
Kanya is talking to her British friend, Hilary Kanya: What do you think about the story about the foetuses found at Wat Pai Ngern Chotanaram, Hilary? Hilary: I’m shocked, of course,...
Jenny has been sharing a problem with her close friend Kate Jenny: So…..that’s the way it is. Thanks for being such a good friend and listening to me, Kate! Kate: I’m glad I’ve h...
Alicia: Oh look! These jeans are all reduced in price! Sarah: Let’s take a look. This pair is nice…..they are your size, too, Alicia! Alicia: What make are they? Levi’s? Sarah: Wrangle...
John: What did you do on Mother’s Day, Wirat? Wirat: Well, I went to see my mum of course and took her a jasmine garland. John: Is jasmine the symbol of Mother’s Day in Thailand? Wirat:...
Angie is calling at Tracy’s house on her way home from work. Angie: Something smells good…Have you been baking? Tracy: Yes…See? A loaf of bread, a batch of cookies and a slab of parkin...
Elena: Do you know where the guarantee card for the dishwasher is, Kev? Kevin: Don’t tell me it’s on the blink? Elena: Afraid so….just as we’ve got guests coming too!
Tracy is calling at her friend Anne’s home…. Tracy: Hi, Anne! Oh! What’s with the eye shield? Have you got an eye infection? Anne: Hello, Tracy! Worse than that, I’m afraid…I’ve ...
John, an ex-pat living in Bangkok, gets an unexpected phone call from his mother in the UK John: Sawaddee krup! Mother: John? John? Is that you? Oh thank goodness! Are you al...
John has just got back to Thailand after visiting his family and friends in the UK John: Wirat! Good to see you! What’s been happening while I’ve been away? Wirat: Welcome back, ...
Jenny: So…you promised to teach me how to make soya milk today, remember? Sarah: Of course I remember! See? Here are the beans already soaked. Jenny: Good…so what do we do next? ...
Clive: Bella! What’s all this I hear about you quitting your job? Is it true? Bella: It certainly is! Clive: But what on earth for? Bella: I’ve been thinking about qui...
Koji: How did you enjoy your trip to Chiang Mai over New Year, Wisit? Wisit: Well, it was very crowded as always at this time of year. There was even a traffic jam on the road up Doi Inthan...
Janet: Any news of your friend who was in Haiti at the time of the earthquake, Harry? Harry: He wasn’t among the casualties, thank God! Janet: What a relief! The scenes of devas...
Allie: Happy New Year, Leila! Leila: Thanks, Allie! Hope it is a good one for you too. I wonder what 2010 will be like? Allie: Hmm, difficult to predict, really, but the economis...
Last time, Koji and Wisit were talking about punctuality. Here they are again continuing their conversation. Wisit: “We Japanese”….Now that’s one of your bad national traits... ...
John: What are you doing for Christmas, Wirat? Wirat: My friends and I are going out for a meal on Christmas Day. John: That’s nice. Anything else? Wirat: Well, I will...
Paul: Oh no! This is the last straw! Andy: What’s wrong, Paul? Paul: Well, you know how I spent so much time last week on the boss’s pet project? Andy: The bilateral workshop? Yes, go o...
Wisit: Sorry I’m late, Koji! The traffic was bad! Koji: Surprise, surprise, eh? Wisit: Surprise? Errr…..I don’t get you…. Koji: Well the traffic is always bad in Bangkok so you just hav...
Wirat: I have to go abroad on business twice next month, John, and then my friends and I are going on holiday in Australia in September. John: You’re going to have a really large carbon foo...
Barry: So tell me about your family, Laura. Laura: Well, I’ve got an elder brother and a younger brother. The elder’s a civil servant and the younger’s still at school. Ba...
Linda: It was so nice of you to invite me to your coffee morning, Kelly! I don’t know many people in the neighbourhood yet. Kelly: I’m glad you could come, Linda. Let me make you a coffee w...
John: (Singing) “Mamma Mia! Here I go again! My, my…mm…mm….mm…” Wirat: Hey, John! You sound happy! What’s up? John: Hi, Wirat! I am happy! Everybody feels terrific after seeing “Mamma Mia!”...
Lesley, aka Ajarn Waan, is talking to her new friend, Jenny, about their families Jenny: And what about yourself? How many children do you have? Lesley: Three…but they’ve all got fou...
Here are Lauren and her mother again, talking about Lauren’s boyfriend Tony Mother: I heard that you and Tony had a quarrel, Lauren. Lauren: Oh, it was nothing really…Just a storm in...
John’ s sister, Sally, is visiting him in Thailand Sally: Something I would really like to do, John , is to go to Chiang Mai. John: Chiang Mai? To go trekking and buy handicraft...
Last time, John and Wirat were talking about Thailand’s attitude to “farang”: here they are continuing their conversation John: Britain is a truly multiracial, multicultural country,...
John and Wirat are having lunch together in a restaurant John: It really does bug me, you know… Wirat: What are you talking about, John? John: I went to help myself to...
Koji: I heard that the ASEAN Summit has been postponed yet again, Wisit. Wisit: That’s right! It will now be held in October. Koji: But will the venue still be Phuket?
Swine Flu Many of my Thai friends have been puzzled about the use of the term swine flu: why isn’t it called pig flu or pork flu, they ask me! Pork flu, of course, is not possible: pork is ...
"As bread is the main food (staple) of most Western nations, it is natural that the word bread should be linked with the idea of life or having enough to live."
In the dialogue, Avril remembers eking out the student grant: can you guess what she means? Right! Although the grant was not a lot of money, she had to manage the money so that there was enough to la...
When Lizzie is advising Tricia about what kind of clothes to wear in Thailand, she says, “You can’t beat cotton for coolness.”
Steve says that “Mr. Clarke’s a stickler for accuracy!” and warns Sally that she should make sure she gets the facts right.
Lauren’s father replies “The sleep of the just.” Does he mean that he slept well or badly? Why? Right! It means that he slept well:
“I wish Tony would take a leaf out of his book”. Can you guess the meaning of this idiom? Right! It means to copy someone, to act/do the same as someone.
“John says to Wirat, “But it wasn’t that cold, surely?” The use of the word surely expresses John’s doubt about it being really cold in Chiang Mai.”
“That means that the normal order is ie (e.g. piece, niece etc) but when the preceding consonant is C, the order changes to ei (e.g. deceive, ceiling).”
When Polly says to herself “you are really looking a bit long in the tooth”, can you guess what she means? Right! This idiom means rather old so Polly is concerned about her appearance and about los...
Christmas is celebrated all over the world, regardless of religion: people of other faiths can still enjoy the Season of Goodwill and enjoy giving presents to their friends.
To curry favour with someone means to act in a way that will make someone regard you in a favourable way. You should be aware that the phrase has negative implications.
When Wirat tells John off for his bad singing, John replies, “It’s hard enough to speak Thai, let alone sing it!” The structure it’s hard enough……let alone……is a way of comparing 2 things: the first ...
“ The phrase feel free can be used in both spoken and written English to indicate the granting of permission to do so something.”
In the dialogue, Harry mentioned the hefty fuel surcharges. The prefix sur- comes from French and means “on top of” so a surcharge is an extra fee on top of the ordinary charge.
“What a palaver!” is the title of this week’s Everyday English and is the phrase John uses after Wirat has explained to him the current situation in Bangkok.
“When Grace tells her mother that she is going through a quarter-life crisis, her mother says “You’re pulling my leg!” To pull someone’s leg means to tease”
The phrase wait and see means to await the progress of events. It is often used to avoid having to answer a question directly.
Thai people often use the word toll-way….but without pronouncing the L-sound clearly, or even at all! So let’s try to make sure that you can say the word toll clearly.
Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป