"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (IFRS for Non-publicly Accountable Entities: IFRS for Non...
ในบรรดามาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๕๔ นั้น มีมาตรฐานการบัญชีฉบับหนึ่ง คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน รวมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อบังคับใช้แล้วน่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ...
Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป