"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : English
Haven’t you heard the news? or Haven’t you heard? are both phrases you can use when speaking to friends to introduce some important information which they don’t yet know about.
There is another slang word which you may come across sometime: bellyful. To have a bellyful of something means to have more than enough of something (unpleasant).
Christmas is a time to be happy and have fun. Learning can be fun too, so “Everyday English” is in festive mood this time with lots of games and puzzles for you to try!
คุณเลสลี่ จุลกัลป์ เป็นชาวอังกฤษจากเมืองแมนเชสเตอร์ สำเร็จปริญญาโท สาขาวรรณคดีอังกฤษ หลังจากได้มาสอนที่เมืองไทย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2528 ได้ถูกเรียกว่า อาจารย์หวาน
Member
148 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป