"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ในปี ๒๕๕๔ นี้ มาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่ที่ปรับปรุงในปี ๒๕๕๒ จะมีผลบังคับใช้รวม ๒๓ ฉบับ (TAS #1, 2, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40) แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีเ...
Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป