"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 4
ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา (ร่วมทำกิจกรรม)
ภาพบรรยากาศงาน "เชิดชูเกียรติคุณ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2559
บรรยากาศกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน และตุลาคม ไปร่วมทำกิจกรรมทอดกฐินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถวิหาร 8 เหลี่ยม 2 ชั้น และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนของโรงเรียนในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 2 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
รับมอบเงินสนับสนุนจัดทำหนังสือรวมบทกวี “30 ปี ข้างคลองคันนายาว” จากธนาคารกรุงเทพ
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป