"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : English
Although the meanings of all three adjectives (terrible, awful, horrible) are negative, terribly and awfully can be used in both negative and positive senses for emphasis (e.g. terribly hot [negative]...
In the Greek alphabet there was—and still is—the letter phi which is pronounced as an f and all the English words which contain this combination come from the Greek language and retain the original ph...
Wisit refers to Nitiphan as being a nice bloke. As I’m sure you can tell from the context, bloke (pronounced to rhyme with Coke) is slang for man.
The title of Everyday English this time is “To a T”. The meaning of the idiom, exactly, perfection comes from the use of a T-square which will ensure exact angles and lines.
“The phrase speaking of which is used to introduce a topic which is linked to the previous one: it is therefore opposite to by the way which is used to introduce a totally new topic.”
To get shirty means to get irritated or bad tempered. There is also an adverb form, shirtily, and an abstract noun shirtiness.
“John says, “And what’s worse, most of them are not biodegradable either.” And what’s worse, or the stressed form and what’s even worse, is used to introduce a more negative (worse) fact after having ...
As you can see from the dialogue, PM is an abbreviation for prime-minister. But what is p.m. short for or what does it mean? And how about if you twist the two letters round to MP?
John explains to Wirat that “according to an old English custom” a woman can propose to a man on Leap Year Day.
To spruce oneself up means to make or become smart in appearance, with the adjective spruce meaning neat, smart, tidy.
Member
148 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป