"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : English
Christmas is celebrated all over the world, regardless of religion: people of other faiths can still enjoy the Season of Goodwill and enjoy giving presents to their friends.
To curry favour with someone means to act in a way that will make someone regard you in a favourable way. You should be aware that the phrase has negative implications.
When Wirat tells John off for his bad singing, John replies, “It’s hard enough to speak Thai, let alone sing it!” The structure it’s hard enough……let alone……is a way of comparing 2 things: the first ...
“ The phrase feel free can be used in both spoken and written English to indicate the granting of permission to do so something.”
In the dialogue, Harry mentioned the hefty fuel surcharges. The prefix sur- comes from French and means “on top of” so a surcharge is an extra fee on top of the ordinary charge.
“What a palaver!” is the title of this week’s Everyday English and is the phrase John uses after Wirat has explained to him the current situation in Bangkok.
“When Grace tells her mother that she is going through a quarter-life crisis, her mother says “You’re pulling my leg!” To pull someone’s leg means to tease”
The phrase wait and see means to await the progress of events. It is often used to avoid having to answer a question directly.
Thai people often use the word toll-way….but without pronouncing the L-sound clearly, or even at all! So let’s try to make sure that you can say the word toll clearly.
Can you guess what down to earth means? Right! It means realistic, practical. The opposite of this is to have one’s head in the clouds.
Member
148 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป