"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : 100 ปี ป๋วยอึ้งภากรณ์
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ นครราชสีมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
องค์การสหประชาชาตประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์เป็นบุคคลสาคัญของโลก
หากท่านกำลังมองหาของขวัญปีใหม่ ปฏิทินป๋วย 2559 "สิ่งที่ผมปรารถนา" อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล สืบสานปณิธาน ป๋วย อึ้งภากรณ์ พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๕๕๙
Member
91 ศิษย์เก่า และ 33 บุคคลทั่วไป