"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : มุมบัญชี
อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงออกในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างรายการทางการเงิน ดังนั้นอัตราส่วนแต่ละตัวที่คำนวณได้โดยตัวมันเองแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรมากนัก แต่จะให้คุณค...
ในการใช้งานจริงเราอาจไม่ได้ดูอัตราส่วนทางการเงินทุกตัวที่ระบุข้างต้น เราอาจเน้นอัตราส่วนบางตัวที่ชี้ให้เห็นข้อมูลบางอย่างที่สำคัญต่อกิจการ เช่น กิจการซื้อมาขายไปอาจต้องเน้นที่หัวใจของกิจการ คือ อัตราส...
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก และควรที่จะอ่านประกอบด้วยทุกครั้งในการดูงบการเงิน เพราะเป็นส่วนที่จะอธิบายและให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวเลข ซึ่งทำให้เข้าใจที่มาที่ไปต่างๆของตัวเลขเหล่านั...
งบดุลจะแสดงฐานะการเงินว่ากิจการมีมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น คงเหลืออะไรบ้าง ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งอาจจะเป็น ณ วันที่สิ้นปี หากเป็นงบการเงินระหว่างกาลวันที่ในงบดุลก็จะเป็นวันที่สิ้นส...
Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป