"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา (ร่วมทำกิจกรรม)
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการคัดเลือกมีได้รับทุนการศึกษากับกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา
Member
93 ศิษย์เก่า และ 33 บุคคลทั่วไป