"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
"อีกช่องทางในการทำความดี ในวันเกิดของคุณหรือวันที่คุณรู้สึกดี" ร่วมบริจาคเพื่อนำดอกผลของเงินบริจาคจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เปิดโอกาสและพัฒนาการศึกษากับกองทุนทำบุญวันเกิ...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3777-8
ผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต
ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา (ร่วมทำกิจกรรม)
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการคัดเลือกมีได้รับทุนการศึกษากับกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป