"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : English
Swine Flu Many of my Thai friends have been puzzled about the use of the term swine flu: why isn’t it called pig flu or pork flu, they ask me! Pork flu, of course, is not possible: pork is ...
"As bread is the main food (staple) of most Western nations, it is natural that the word bread should be linked with the idea of life or having enough to live."
In the dialogue, Avril remembers eking out the student grant: can you guess what she means? Right! Although the grant was not a lot of money, she had to manage the money so that there was enough to la...
When Lizzie is advising Tricia about what kind of clothes to wear in Thailand, she says, “You can’t beat cotton for coolness.”
Steve says that “Mr. Clarke’s a stickler for accuracy!” and warns Sally that she should make sure she gets the facts right.
Lauren’s father replies “The sleep of the just.” Does he mean that he slept well or badly? Why? Right! It means that he slept well:
“I wish Tony would take a leaf out of his book”. Can you guess the meaning of this idiom? Right! It means to copy someone, to act/do the same as someone.
“John says to Wirat, “But it wasn’t that cold, surely?” The use of the word surely expresses John’s doubt about it being really cold in Chiang Mai.”
“That means that the normal order is ie (e.g. piece, niece etc) but when the preceding consonant is C, the order changes to ei (e.g. deceive, ceiling).”
When Polly says to herself “you are really looking a bit long in the tooth”, can you guess what she means? Right! This idiom means rather old so Polly is concerned about her appearance and about los...
Member
148 ศิษย์เก่า และ 44 บุคคลทั่วไป