"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
รวมพลคนธรรมศาสตร์ภาคเหนือ 1 ธันวาคม 2561... อบอุ่น มีพลัง สร้างสรรค์เพื่อธรรมศาสตร์
คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME D Bank และยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ตัวแทนสถานีโทรทัศน์NEWS1 เป็นตัวแทนส่งมอบแก่ คุณบุญชัย บุญญานุรักษ์ คุณไพบูรณ์ นาโคศิริ และคุณวลัยพร ทิพยศุภลักษณ์ จากสมาคมธรรม...
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MCT/MCI ผลงานวิจัยอาษาเฟรมเวิร์คได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก: ...
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยผ่านหนังสือกวีนิพนธ์ทรงคุณค่าชุด “30 ปีข้างคลองคันนายาว” รวมผลงานบทกวีในรอบ 30 ปี (พ.ศ. 2521- 2552) ของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ หนังสือบันทึกแห่งยุคสมัยของสังคมไทยในแต่ละห้...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เร่งขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค ยกระดับการพัฒนาไอทีและสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักศึกษาในโลกดิจิทัล
ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คว้ารางวัล SHEA Mid-Career Scholarship Award ประจำปี 2018 จาก Society for Healthcare Epidemiology of America (SH...
สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีโทรทัศน์ NEWS1 และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ขอเชิญชวนส่งธารน้ำใจ บริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "...
ปัจจุบันมีนักศึกษาได้รับทุนจากกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น จำนวน 75 คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561) แม้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของประ...
Thammasat Gen Next Academy โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา เปิดให้ขึ้นทะเบียนแล้วผ่านทาง www.gennext.tu.ac.th โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์แล้ว เตรียมลงทะเบียนรายวิชาที่สนใจได้ในระหว่างวันที่ 7 – ...
4 ช่องทางการบริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3777
Member
101 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป