"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
นายธาราธร นิลจรัญวณิช (เจมส์) รหัสนักศึกษา : 5900760793 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายปัฐวิกรณ์ นฤมลชวลิต รหัสนักศึกษา : 5900760793 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ ชั้นปีที่3 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารวม 6 คน (ส่วนกลาง 4 คน ศูนย์ลำปาง 2 คน) โดยแยกประเภทเป็นทุนเต็ม 2 คน ทุนบางส่วน 3 คน และทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน 1 ...
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าค่ายร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561
งานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่นักศึกษา “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ ห้อง บร.211 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนฯ ประจำปี 2560 แจ้งยืนยันการรับทุนที่คุณอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย โทรศัพท์ 0-2613-3777 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
กำหนดการสอบสัมภาษณ์กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1308 ชั้น 3 อาคารสิริธรารัตน์ มธ. (ศูนย์ลำปาง)
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์" เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้อง วศ.302-303 และ 309 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รั...
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป