"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : มุมบัญชี
การอ่านงบการเงินแบบแกะรอยนั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่ได้อยู่ในสารบบและหลักวิชาการ แต่ผมเชื่อว่าเป็นวิธีการที่มีคนจำนวนมากใช้อยู่ในการทำความเข้าใจงบการเงิน โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ผู้บริหาร เจ้าของกิ...
มีคำถามหลายคำถามที่มีคนสงสัย เช่น... ? ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ใช่หรือไม่ ? สมัยก่อนมีการตั้งสำรองการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน ในปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่า ? การ...
มนุษย์เริ่มต้นระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันด้วยการแลกสินค้าต่างชนิดในระบบบาร์เทอร์ ต่อมาเริ่มหาตัวกลางด้วยการนำเปลือกหอยรูปร่างสวย หรือแม้กระทั่งประดิษฐ์เหรียญหรือธนบัตรขึ้น สร้างหน่วยวัดค่าเพื่อกำหน...
หากต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงน้อย ก็ต้องเลือกลงทุนใน “พันธบัตรรัฐบาล” แต่อาจได้รับผลตอบแทนไม่สูงนัก หากต้องการผลตอบแทนสูงกว่าก็ต้องลงทุนใน “หุ้นกู้” ที่ออกโดยบริษัทเอกชน แต่ก็ต้องสามารถรั...
หากเราย้อนกลับไปดูพัฒนาการของงบการเงิน ไม่ต้องไกลมาก ตัดตอนเอาช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 จะพบว่างบการเงินในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เริ...
สำหรับผู้ที่มีเงินได้ เงินเดือน ในปี ๒๕๕๒ จะต้องนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ผมจะขอรวบรวมประเด็นที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการยื่นแบบดังกล่าว ซึ่งจะว่าไปแล้วก็จะใช้ห...
“ความรับผิดชอบมาพร้อมกับความเป็นเจ้าของ เจ้าของธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและสิ่งแวดล้อม ถ้าคุณไม่สามารถบริหารธุรกิจได้โดยปราศจากการขูดรีดคนหรือก่อมลภาวะให้โลกแล้ว คุณก็ไม่ควรเ...
การที่เรานำมาตรฐานการบัญชีสากลมาแปลทั้งดุ้นนั้น มีทั้งข้อดีข้อเสียครับ แต่หากว่าในท้ายที่สุดหากเราไม่มีทางที่จะออกมาตรฐานการบัญชีใดๆออกมาแล้วประเทศอื่นทั้งโลกต้องเดินตามเราแล้ว ผมคิดว่า การเดินตามมาตร...
หลายๆ ครั้งผู้จัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีนี้ อาจพบว่ายอดเงินสดคงเหลือปลายปีไม่เท่ากับในงบดุล แสดงว่า ตัวเลขที่นำมาพล็อตนั้น อาจมีขาดหาย ตกหล่นไปบางรายการ และให้ระมัดระวังในเรื่องเครื่องหมาย “บวก” หรือ “...
การที่มีข้อกำหนดว่าบริษัทมหาชนจะต้องแสดงงบกระแสเงินสดนั้น เนื่องจากงบกระแสเงินสดให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกระแสไหลเวียนของเงินของกิจการว่า กิจการบริหารเงินสดอย่างไร กิจการมีโครงสร้างของเงินทุนหมุนเวียนอย...
Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป