"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
กำหนดการสอบสัมภาษณ์กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1308 ชั้น 3 อาคารสิริธรารัตน์ มธ. (ศูนย์ลำปาง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา มาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์" เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้อง วศ.302-303 และ 309 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รั...
ภาพงานรำลึก ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์
กองทุนทำบุญวันเกิดฯ โดยชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน 2560
"อีกช่องทางในการทำความดี ในวันเกิดของคุณหรือวันที่คุณรู้สึกดี" ร่วมบริจาคเพื่อนำดอกผลของเงินบริจาคจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เปิดโอกาสและพัฒนาการศึกษากับกองทุนทำบุญวันเกิ...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3777-8
รู้รักษ์ภาษาไทยกับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผ่านบทกวีในหนังสือชุด "๓๐ ปีข้างคลองคันนายาว" ชุดละ 6 เล่ม ราคา 4,500 บาท
กลุ่มสหายพื้นที่ราบและชาวไทยภูเขา (เผ่าม้ง) เดินทางมากราบพระบรมศพฯ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป