"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ที่ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของกองทุนฯ มาลงทะเบียนวันที่ 29 กันยายน 2561 จำนวน 94 คน ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 26 คน มีผู้สละสิทธิ์ 1 คน ผ่านสัมภาษณ์ จำนวน 12 คน...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์" เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ...
นายวีรวัฒน์ แข่งขัน ศิษย์เก่ากองทุน เกียรตินิยมอันดับ 1 และนางสาวปานตะวัน บัวบาน ศิษย์เก่ากองทุน เกียรตินิยมอันดับ 2
นางสาวชารดา จิตต์งาม รหัสนักศึกษา : 5307520055 ศิษย์เก่ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการประชาสัมพันธ์
นางสาวกิมิทา ปุยสำลี (กิ) ศิษย์เก่ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
นางสาวณัฏฐวดี เอกมฤเคนทร์ รหัสนักศึกษา : 5906611685 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
นายธาราธร นิลจรัญวณิช (เจมส์) รหัสนักศึกษา : 5900760793 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายปัฐวิกรณ์ นฤมลชวลิต รหัสนักศึกษา : 5900760793 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ ชั้นปีที่3 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Member
101 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป