"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : มุมบัญชี
ใครที่เป็นนักบัญชีคงรู้ว่า ในหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับบัญชีที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นจะพบว่าต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายๆฉบับอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ใกล้ตัวที่สุดน่าจะเป็น (๑) ประมวลรัษฎากร กฎหมายเกี่ยวกับภาษี...
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (IFRS for Non-publicly Accountable Entities: IFRS for Non...
ในบรรดามาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๕๔ นั้น มีมาตรฐานการบัญชีฉบับหนึ่ง คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน รวมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อบังคับใช้แล้วน่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ...
ในช่วงนี้ผู้ที่เป็นนักบัญชีคงต้องพยายามเกาะติด การเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรฐานการบัญชีไทยกันอย่างใกล้ชิด เพราะภายหลังจากที่เราเลือกเดินตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีสากล (ที่เรียกว่า IFRS, International Fina...
กิจการขนาดเล็กมักเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว หรือมีผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุนกันน้อยราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่วมลงทุนอาจเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือเครือญาติ โดยธรรมชาติแล้วการดำเนินกิจกรรมต่างๆจึงมีลักษณ...
โดยสรุปแล้วต้นทุนสินค้าคงเหลือของกิจการซื้อมาขายไป ประกอบด้วยต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมขายได้ กล่าวคือประกอบด้วย ราคาซื้อ ค่าภาษีศุลกากร และค่าภาษีอื่นที่ไม่ส...
ใบคำนวณต้นทุนกิจการซื้อมาขายไป ใบคำนวณต้นทุนหรือใบรวบรวมต้นทุน (Cost Sheet) นั้นเป็นกระดาษทำการที่รวบรวมต้นทุนสินค้าเข้าด้วยกันเพื่อให้สะท้อน “ต้นทุนสินค้า” ที่ครบถ้วนและเที่ยงตรง ทั...
- ทำไมบางกิจการต้องหยุดดำเนินธุรกิจทั้งที่ขายดี - ดูจากยอดขายเมื่อบวกลบตัวเลขดูก็รู้สึกว่ากิจการน่าจะมีกำไร แต่ทำไมกลับพบว่าเกิดผลขาดทุน - ไม่แน่ใจว่ากิจการตั้ง “ราคาขาย” ไว้เ...
การอ่านงบการเงินแบบแกะรอยนี้ หากจะให้ผลดี ผู้อ่านงบการเงินต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างของงบการเงินพอสมควร อย่างไรก็ตาม งบการเงินเองก็มีคำอธิบายบัญชีต่างๆ อยู่พอสมควร การไม่ดูเพียงตัวเลข แต่อ่านหมายเหตุ...
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป