"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : พุธวัจน์
ภิกษุทั้งหลาย! ถ้าพวกปรพพาชกเดียรถีย์อื่น จะถึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า “ท่านผู้มีอายุ! พระสมณโคดมทรงอยู่จำพรรษาส่วนมาก ด้วยวิหารธรรมไหนเล่า?” ดังนี้. ภิกษุทั้งหลาย! เมื่อพวก...
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุผู้มีสังวรนั้นเป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเห็นรูปด้วยตา, ฟังเสียด้วยหู, ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น, สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย, รู้ธรรมมา...
ภิกษุทั้งหลาย! เรื่องเคยมีมาก่อน : เต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมธารในตอนเย็น, สุนัขจิ้งจิกตัวหนึ่ง ก็เที่ยวหากินตามริมธารในตอนเย็นเช่นเดียวกัน, เต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวห...
ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่นั้น ซึ่งลอยมาโดยกระแสแม่น้ำคงคา หรือไม้ ? “ได้เห็นแล้ว พระเจ้าข้า” ภิกษุทั้งหลายกราบทูล ภิกษุทั้งหลาย! ถ้าท่อนไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่
“ก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญ เมื่อโคดมได้กล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ ทุกๆ องค์ได้บรรลุนิพพานเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่ง หรือว่าบางองค์ไม่บรรลุ?” พราหมณ์คณกโมคคัลานะ ทูลถาม. พรา...
ภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อน ยังได้แต่นอนหงาย เมื่อพี่เลี้ยงเผลอ ได้คว้าชิ้นไม้หรือกระเบื้องกลือนเข้าไป พี่เลี้ยงเห็นแล้วก็พยายามหาวิธีเอาออกโดยเร็ว. เมื่อเอาออกไม่ได...
ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด. ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามเป็นจริง. รู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่า? รู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่า ...
มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคามเอาแล้ว ย่อมถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ที่ศักดิสิทธิ์บ้าง สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนๆ :
ภิกษุทั้งหลาย! ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น; ผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้น. ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้, เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้...
ภิกษุทั้งหลาย! รูปเป็นสิ่งไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์, สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา : เธอ...
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป