"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ ในครั้งเป็นนักศึกษา เช่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือเข้าเฝ้าฟังดนตรีในโอกาสทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศาสต...
Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป