"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Links
ข่าวสาร กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม-ชัด-ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | เดอะเนชั่น | ไทยโพสต์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า |
| บางกอกโพสต์ | ประชาชาติธุรกิจ |
ผู้จัดการออนไลน์
| โพสต์ทูเดย์ | มติชนรายวัน | สยามกีฬา | สยามธุรกิจ |
สำนักข่าวไทย INN
ข่าวต่างประเทศ CNN | BBC | CNBC Asia | Reuters | NewsHub | TIME
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | ช่อง 9 | NBT | ThaiPBS | TrueVisions
เช็คเมล์ Gmail | Hotmail | Yahoo
หางาน JobBKK | Thaijob | JOBPUB | JobsDB | JobThai | Netionejobs | JobNisit
ธนาคาร ธ.กสิกรไทย | ธ.กรุงเทพ | ธ.กรุงไทย | ธ.ไทยพาณิชย์ | ธ.ยูโอบี | ธ.ออมสิน |
ธ.อาคารสงเคราะห์ | ธ.ธนชาต | ธ.เอชเอสบีซี | ธ.กรุงศรีอยุธยา |
ธ.ทหารไทย
| ธ.ทิสโก้ | CityBank | ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข้อมูลประจำวัน
พยากรณ์อากาศ | ราคาทองคำ | ราคาน้ำมัน | ราคาหุ้น | สภาพการจราจร | อัตราแลกเปลี่ยน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง | กองการเจ้าหน้าที่ | กองกิจการนักศึกษา | กองคลัง | กองบริการการศึกษา | กองแผนงาน | กองงานศูนย์รังสิต | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
กองวิเทศสัมพันธ์ | สนง.ตรวจสอบภายใน | สนง.นิติการ
คณะ คณะนิติศาสตร์ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | คณะรัฐศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | สมาคมนิติศาสตร์ |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
คณะแพทย์ศาสตร์ | คณะทันตแพทยศาสตร์ | คณะสหเวชศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ | วิทยาลัยสหวิทยาการ | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
สมาคม สมาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ | สมาคมศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ | สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศิษย์เก่าพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนัก / สถาบัน สำนักหอสมุด | สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม | สำนักทะเบียนและประมวลผล |
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | สถาบันไทยคดีศึกษา | สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา | สถาบันภาษา |
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ๑๐๐ ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์
หน่วยงานอื่นๆ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สภาอาจารย์ | สภาข้าราชการ | สำนักพิมพ์ | โรงพิมพ์ |
ศูนย์หนังสือ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา | ศูนย์อินเดียศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. | หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มธ. | ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ | สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาเขต วิทยาเขตลำปาง | มธ.ศูนย์พัทยา | โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
หน่วยงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี | กระทรวงกลาโหม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงการต่างประเทศ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | กระทรวงพลังงาน | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงยุติธรรม | กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม
ธรรมะ กัลยาณธรรม | ธรรมะเดลิเวอร์รี่ | ธรรมะไทย | บ้านธัมมะ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | ลานธรรมเสวนา | วัดธรรมประทีป | วิมุตติ | ศาลาธรรม | มูลนิธิบ้านอารีย์ | ธรรมะพีเดีย | วัดนาป่าพง | ฟังธรรม.com | หมู่บ้านพลัม


Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป