"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

รวมภาพกิจกรรม / TRAFS English Camp for TU

แสดง :
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โดยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย (TRAFS) ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (TU English Camp #1) เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 202 ชั้น 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อฝึกความกล้าและวิธีการในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป