"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

รวมภาพกิจกรรม / ประมวลภาพค่ายจิตสาธารณะ นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

แสดง :
ค่ายผู้นำจิตสาธารณะ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป