"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

รวมภาพกิจกรรม / ประมวลภาพกิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561

แสดง :
กิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต กิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุน
Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป