"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ :
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โดยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย (TRAFS) ได้จัดโครงการค่ายภาษาอัง...
ไข่ไก่สดจากฟาร์มคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ไข่ไก่เบอร์ 1-2 (10 ฟอง) ราคาแพ็คละ 52 บาท โดยจะหัก 5 บาท/แพ็ค สมทบทุนสร้าง “สวนป๋วย” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ ซื้อได้ที่ - สำนักงานธร...
ค่ายผู้นำจิตสาธารณะ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 ปี 2562 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาส...
กิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต กิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุน
รายละเอียด สั้น TH รายละเอียด สั้น THรายละเอียด สั้น TH รายละเอียด สั้น TH รายละเอียด สั้น TH รายละเอียด สั้น TH รายละเอียด สั้น TH
Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป