ติดต่อสำนักงานฯ

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

               โทรศัพท์ 02-613-3776 - 8
               โทรสาร 02-613-2043
               เว็บไซต์ www.Relations.tu.ac.th
               Facebook http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS
               อีเมล์ : tu-relations@tu.ac.th


Thammasat Relations Office 2 Prachan Rd. Bangkok 10200

               Tel. 02-613-3776 - 8
               Fax. 02-613-2043
               Website www.Relations.tu.ac.th
               Facebook http//www.facebook.com/THAMMASATRELATIONS
               E-mail : tu-relations@tu.ac.th