"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 9,025,354.69 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/05/2015    นาย ภัคพล งามลักษณ์    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  27/08/2015    นาย นภดล ศิวะบุตร    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  20/05/2016    นาย นภดล ศิวะบุตร    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  20/10/2017    นาย นภดล ศิวะบุตร    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  02/05/2013    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  04/05/2014    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  03/05/2016    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  21/07/2015    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  21/07/2015    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  21/07/2015    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  04/05/2010    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  03/05/2011    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  30/04/2012    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  30/04/2009    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  22/05/2008    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  02/05/2017    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  27/04/2018    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  01/05/2019    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  18/01/2020    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     100,000.00 
  20/12/2018    นางสาว ศรีวรรณ พัวพันธุ์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     100,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 82 หน้า