"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 208,699.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/01/2018    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     80,000.00 
  23/03/2018    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  13/04/2018    นาย ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    ONLINE     20,000.00 
  10/02/2018    นาย โกวิท สว่างวารีสกุล    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    ONLINE     12,000.00 
  16/01/2018    นาง ปนิดา อติพญากุล    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  08/01/2018    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนกลาง    ONLINE     9,000.00 
  17/01/2018    นางสาว ปราณี ตั้งเสรี    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    ONLINE     5,000.00 
  26/01/2018    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     5,000.00 
  19/04/2018    นางสาว พรกมล กำธรกิตติกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  16/03/2018    นางสาว กรรณิกา ว่องกุศลกิจ    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  02/04/2018    นางสาว มนิดา เพ็งลำ    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     5,000.00 
  06/03/2018    นางสาว สุมะนา ตันติพิบูลย์    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     5,000.00 
  12/03/2018    นางสาว วรารักษ์ วงษ์ภู่    กองทุนกลาง    ONLINE     4,500.00 
  05/03/2018    นางสาว ประภาพรรณ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     3,000.00 
  05/03/2018    นาย ณัฐพล บัวแก้ว    ณัฐพล บัวแก้ว    ONLINE     3,000.00 
  10/01/2018    นางสาว รุ่งนภา ภาณุวรรณากร    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  25/01/2018    นาย สุเทพ ไชยประสิทธิ์    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  01/01/2018    ผศ.ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  02/03/2018    นางสาว ขวัญข้าว ศิวรักษ์    กองทุนกลาง    ONLINE     1,200.00 
  16/02/2018    นางสาว สุกนก สุทธินันท์    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า