"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 715,777.50 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  02/05/2017    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  20/10/2017    นาย นภดล ศิวะบุตร    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  19/01/2017    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     70,000.00 
  25/08/2017    นางสาว ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ONLINE     45,000.00 
  15/10/2017    นางสาว ปรีเปรม อภิณหสมิต    ปรีเปรม อภิณหสมิต    ONLINE     30,000.00 
  07/03/2017    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  06/02/2017    นาย จักรพงษ์ หนูรักษา    กองทุนกลาง    ONLINE     15,000.00 
  23/01/2017    นาง ปนิดา อติพญากุล    นางปนิดา อติพญากุล    ONLINE     10,000.00 
  07/06/2017    นาง กันย์วิตา มานัสสถิตย์    เจริญ มานัสสถิตย์    ONLINE     10,000.00 
  07/06/2017    นาง กันย์วิตา มานัสสถิตย์    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    ONLINE     10,000.00 
  19/06/2017    นาย อิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์    เทศรัตนวงศ์    ONLINE     10,000.00 
  22/04/2017    นาย ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  10/10/2017    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    ONLINE     10,000.00 
  11/10/2017    นาย มาร์ค สุนทรเกศ    ษริณนา สุนทรเกศ    ONLINE     10,000.00 
  14/09/2017    นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     10,000.00 
  03/08/2017    นาย วัฒนา เลิศดี    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  11/01/2017    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนกลาง    ONLINE     9,000.00 
  03/01/2017    นางสาว กรรณิการ์ นิธากรณ์    กองทุน 1 สิงหา    ONLINE     8,000.00 
  29/08/2017    นางสาว กรรณิการ์ นิธากรณ์    1 สิงหา    ONLINE     8,000.00 
  09/08/2017    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     6,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า