"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 623,527.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  01/05/2019    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  18/01/2019    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     90,000.00 
  15/05/2019    นาย สุภัทร มงคลเกียรติชัย    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    ONLINE     22,000.00 
  21/06/2019    นางสาว เพราพิไลน์ เดชธำรง    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
  15/07/2019    นาย วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
  22/02/2019    นาย สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    ONLINE     20,000.00 
  26/03/2019    นาย ชูศักดิ์ สิทธิสุนทร    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    ONLINE     20,000.00 
  26/03/2019    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  18/04/2019    นาย ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    ONLINE     20,000.00 
  28/07/2019    นางสาว ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ONLINE     15,000.00 
  27/02/2019    นางสาว กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     12,000.00 
  06/03/2019    นาย ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  11/03/2019    นางสาว ดรุณี โรจน์ประสิทธิ์พร    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  21/07/2019    นาย คณิสร พูนสิน    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  17/05/2019    นางสาว กรรณิกา ว่องกุศลกิจ    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  07/06/2019    นาย อิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์    เทศรัตนวงศ์    ONLINE     10,000.00 
  05/08/2019    นาย วัฒนา เลิศดี    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  11/09/2019    นาย ชนะ คณารัตนดิลก    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  12/09/2019    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    ONLINE     10,000.00 
  03/01/2019    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     9,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า