"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 14,499.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  08/01/2018    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนกลาง    ONLINE     9,000.00 
  01/01/2018    ผศ.ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  10/01/2018    นางสาว รุ่งนภา ภาณุวรรณากร    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  10/01/2018    กัปตัน ณพธวัช ขาวปทุมทิพย์    กองทุนกลาง    ONLINE     999.00 
  08/01/2018    นางสาว นภาพรรณ โลววิวัฒนกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า