"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 538,476.66 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  27/04/2018    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  18/01/2018    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     80,000.00 
  30/08/2018    นางสาว ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ONLINE     50,000.00 
  26/06/2018    นางสาว เพราพิไลน์ เดชธำรง    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
  13/04/2018    นาย ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    ONLINE     20,000.00 
  23/03/2018    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  10/02/2018    นาย โกวิท สว่างวารีสกุล    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    ONLINE     12,000.00 
  16/01/2018    นาง ปนิดา อติพญากุล    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  26/04/2018    นาย ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  30/06/2018    นาย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    ONLINE     10,000.00 
  01/08/2018    นาย วัฒนา เลิศดี    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  10/09/2018    นาย ชนะ คณารัตนดิลก    ชนะ คณารัตนดิลก    ONLINE     10,000.00 
  28/09/2018    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    ONLINE     10,000.00 
  08/01/2018    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนกลาง    ONLINE     9,000.00 
  17/01/2018    นางสาว ปราณี ตั้งเสรี    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    ONLINE     5,000.00 
  26/01/2018    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     5,000.00 
  16/03/2018    นางสาว กรรณิกา ว่องกุศลกิจ    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  19/04/2018    นางสาว พรกมล กำธรกิตติกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  24/04/2018    นาย ไพรัตน์ จินตบัญญัติ    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  02/04/2018    นางสาว มนิดา เพ็งลำ    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     5,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า