"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 72,600.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  15/07/2019    นาย วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
  28/07/2019    นางสาว ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ONLINE     15,000.00 
  21/07/2019    นาย คณิสร พูนสิน    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  28/07/2019    นางสาว ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     ONLINE     5,000.00 
  09/07/2019    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  10/07/2019    นางสาว เพ็ญลักษณ์ โล่ธุวาชัย    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  06/07/2019    นาย วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร    กองทุนกลาง    ONLINE     4,600.00 
  08/07/2019    นาย ณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    ONLINE     2,000.00 
  13/07/2019    นาง สุพร ปัญญา    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  05/07/2019    นาย ซินฮัว แซ่ลี้    สุวิมล ไผทสมาน    ONLINE     1,500.00 
  07/07/2019    นาง ปานรวี โลหเตปานนท์    ปานรวี โลหเตปานนท์    ONLINE     1,000.00 
  30/07/2019    นาย คิมหันต์ โล    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  17/07/2019    นางสาว ดลกณิศ เต็งอำนวย    กองทุนกลาง    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า