"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 75,888.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  24/11/2017    นาย สุภัทร มงคลเกียรติชัย    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    ONLINE     20,000.00 
  29/11/2017    นาย ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    ONLINE     18,000.00 
  14/11/2017    นาย ทวี ธรรมาภิบาลจิต    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    ONLINE     15,000.00 
  17/11/2017    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    ONLINE     5,000.00 
  28/11/2017    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     4,000.00 
  07/11/2017    นาง กชพร กลิ่นมาลี    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    ONLINE     3,000.00 
  15/11/2017    นางสาว ปฏิมา จันทรสมบัติ    ปฏิมา จันทรสมบัติ    ONLINE     2,888.00 
  30/11/2017    นางสาว วันหยก อติเศรษฐพงศ์    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  07/11/2017    นางสาว วัลยา พิทธยาพิทักษ์    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  19/11/2017    นางสาว ชุติมา ประสันนาการ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  23/11/2017    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     1,000.00 
  14/11/2017    นางสาว สุวรรณี เลิศจรัส    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า