"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 25,100.50 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  14/09/2017    นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     10,000.00 
  30/09/2017    นาย กรณ์ อังคนาพร    กรณ์ อังคนาพร    ONLINE     5,000.00 
  27/09/2017    นาง รัชนี อุทยานันท์    กองทุนกลาง    ONLINE     2,500.00 
  19/09/2017    นาย มนยศ วรรธนะภูติ    มนยศ วรรธนะภูติ    ONLINE     2,000.00 
  23/09/2017    นางสาว วัลภา เหลืองดิลก    กองทุนกลาง    ONLINE     1,500.00 
  26/09/2017    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  03/09/2017    นาย ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ONLINE     1,000.00 
  07/09/2017    นาง ปานรวี โลหเตปานนท์    ปานรวี โลหเตปานนท์    ONLINE     1,000.00 
  28/09/2017    นาง สิรินทร์ ไพศาลคงทวี    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    ONLINE     1,000.00 
  20/09/2017    นาย สันติกานต์ พลชัย    กองทุนกลาง    ONLINE     100.00 
  21/09/2017    Mr. Virun Taechamahaphun    Virun Taechamahaphun    ONLINE     0.50 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า