"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 49,700.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  11/09/2019    นาย ชนะ คณารัตนดิลก    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  12/09/2019    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    ONLINE     10,000.00 
  08/09/2019    นาย กรณ์ อังคนาพร    กรณ์ อังคนาพร    ONLINE     5,000.00 
  04/09/2019    นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ONLINE     5,000.00 
  16/09/2019    นางสาว อมรรัตน์ สุโรจนะเมธากุล    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  16/09/2019    นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  05/09/2019    นางสาว ศราวดี มณีนพรัตน์    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  21/09/2019    นางสาว ปิยภรณ์ สกุลพุทธิไพบูลย์    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  23/09/2019    นางสาว วัลภา เหลืองดิลก    กองทุนกลาง    ONLINE     1,500.00 
  26/09/2019    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  26/09/2019    นาย นนทพจน์ นทีทอง    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  27/09/2019    นางสาว สิรินทร์ วุฒิปุระจักร์    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    ONLINE     1,000.00 
  06/09/2019    นาย ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ONLINE     1,000.00 
  08/09/2019    คุณ ธัญลักษณ์ มณีวัฒนา    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  09/09/2019    กัปตัน ณพธวัช ขาวปทุมทิพย์    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  20/09/2019    นาย สันติกานต์ พลชัย    กองทุนกลาง    ONLINE     200.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า