"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 17,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/05/2018    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     5,000.00 
  24/05/2018    นางสาว วีรียา ฉายดล    วีรียา ฉายดล    ONLINE     3,000.00 
  14/05/2018    นางสาว ชัดตา สุขเกษม    กองทุนกลาง    ONLINE     2,500.00 
  08/05/2018    พลตรี คเณศ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  13/05/2018    Ms Wanintorn Amnuaywattana    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  03/05/2018    นาง ขาวทอง จันทศาสตร์    รวิพร    ONLINE     1,000.00 
  21/05/2018    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     1,000.00 
  23/05/2018    นางสาว สุดใจ พันธุ์สิน    กองทุนวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  30/05/2018    นาย ศาสวัต บุญธรรม     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า