"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 147,800.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  25/12/2019    นาย สราวุธ อนันตชาติ    กองทุนกลาง    ONLINE     30,000.00 
  24/12/2019    นางสาว อารีย์พันธุ์ อิ้งจะนิล     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     15,000.00 
  25/12/2019    นาย อดิศร สิงห์ฤาเดช    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  09/12/2019    นาย อดิศร สิงห์ฤาเดช    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  09/12/2019    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  13/12/2019    นางสาว ปาริชาติ อังคณะวัฒนา    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  15/12/2019    นาย นิรันดร์ พนายางกูร    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  30/12/2019    นางสาว ปรีเปรม อภิณหสมิต    ทำบุญวันเกิดเพื่อนางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    ONLINE     8,200.00 
  24/12/2019    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     6,000.00 
  24/12/2019    นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีปรัชญากุล    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  31/12/2019    นาย ชญาณ ลำเภา    ชญาณ ลำเภา    ONLINE     5,000.00 
  30/12/2019    นางสาว อาพาทิต อุไรเลิศ    กองทุนกลาง    ONLINE     4,000.00 
  20/12/2019    นาย สมบุญ เมธาพิทักษ์วงศ์    กองทุนกลาง    ONLINE     4,000.00 
  31/12/2019    นาง พันธ์ทิพย์ ชัชวาลย์    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  09/12/2019    นางสาว วีรียา ฉายดล    วีรียา ฉายดล    ONLINE     3,000.00 
  23/12/2019    นางสาว ชลาลัย ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  01/12/2019    นางสาว จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  15/12/2019    นางสาว สุวิมล อัศวไชยชาญ     ครอบครัวอัศวไชยชาญ     ONLINE     2,000.00 
  26/12/2019    นาย ชัยยันต์ ขวัญสวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  29/12/2019    นางสาว สุธีรา วัฒนกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     1,500.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า