"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 33,555.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  14/07/2017    นาง สุพร ปัญญา    กองทุนกลาง    ONLINE     5,555.00 
  05/07/2017    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     5,000.00 
  09/07/2017    นาย สมพงษ์ ตันติสุวรรณกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  05/07/2017    นาย วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  14/07/2017    นาง ปานรวี โลหเตปานนท์    ปานรวี โลหเตปานนท์    ONLINE     3,000.00 
  18/07/2017    นางสาว ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     3,000.00 
  20/07/2017    นาง ปานรวี โลหเตปานนท์    ปานรวี โลหเตปานนท์    ONLINE     3,000.00 
  17/07/2017    นาย สนธยา พรมสุรินทร์    สนธยา พรมสุรินทร์    ONLINE     2,000.00 
  09/07/2017    นาย ณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    ONLINE     2,000.00 
  06/07/2017    นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ    ประเสริฐดุจดอกบัว    ONLINE     1,000.00 
  27/07/2017    นางสาว ฐิติยาภรณ์ พวงจิตต์    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า