"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 17,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  10/02/2018    นาย โกวิท สว่างวารีสกุล    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    ONLINE     12,000.00 
  16/02/2018    นางสาว สุกนก สุทธินันท์    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  05/02/2018    นาย ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    ONLINE     1,000.00 
  05/02/2018    นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ    ประเสริฐดุจดอกบัว    ONLINE     1,000.00 
  07/02/2018    นาย ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ONLINE     1,000.00 
  09/02/2018    นางสาว สราญรัตน์ ปุณณกานนท์    กองทุนกลาง    ONLINE     500.00 
  20/02/2018    นางสาว นภัสวรรณ อนุรักษ์สินทวี    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า