"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 135,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/01/2020    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     100,000.00 
  17/01/2020    นาย จักรพงษ์ หนูรักษา    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
  10/01/2020    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนวันเกิด    ONLINE     9,000.00 
  27/01/2020    นางสาว พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    ONLINE     5,000.00 
  31/01/2020    นาย ยุทธพงษ์ ไตรยวุฒิ     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า