"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 91,200.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  25/08/2017    นางสาว ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    ONLINE     45,000.00 
  03/08/2017    นาย วัฒนา เลิศดี    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  29/08/2017    นางสาว กรรณิการ์ นิธากรณ์    1 สิงหา    ONLINE     8,000.00 
  09/08/2017    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     6,000.00 
  30/08/2017    นางสาว เสาวลักษณ์ จริงจังวิสุทธิ์    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    ONLINE     5,000.00 
  27/08/2017    นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ONLINE     5,000.00 
  04/08/2017    นางสาว เพ็ญลักษณ์ โล่ธุวาชัย    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  16/08/2017    นาย กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    ONLINE     2,000.00 
  17/08/2017    นาย วิชญ ช้างศร    ทำบุญวันเกิด    ONLINE     2,000.00 
  29/08/2017    นางสาว ปราณี ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์    กองทุนกลาง    ONLINE     2,000.00 
  11/08/2017    นาย ซินฮัว แซ่ลี้    สุวิมล ไผทสมาน    ONLINE     1,500.00 
  13/08/2017    นางสาว เจษฎานุช จิตตะมัย    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  06/08/2017    นาย สิทธินันท์ แย้มงามเหลือ    ณภัค    ONLINE     500.00 
  15/08/2017    นางสาว กรกช ภู่ไพบูลย์    กองทุนกลาง    ONLINE     200.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า