"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 149,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  27/04/2018    นาย ปริญวุฒิ บัณฑิตยานนท์    บัณฑิตยานนท์    ONLINE     100,000.00 
  13/04/2018    นาย ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    ONLINE     20,000.00 
  26/04/2018    นาย ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  19/04/2018    นางสาว พรกมล กำธรกิตติกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  24/04/2018    นาย ไพรัตน์ จินตบัญญัติ    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  02/04/2018    นางสาว มนิดา เพ็งลำ    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     5,000.00 
  04/04/2018    นาย บุญศรี ชลิตตาภรณ์    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    ONLINE     1,000.00 
  04/04/2018    นาง พิมล ชลิตตาภรณ์    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    ONLINE     1,000.00 
  13/04/2018    นาย ขัตติยพงศ์ รุ่งบุญคง    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  25/04/2018    นาย ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ONLINE     1,000.00 
  03/04/2018    นาย สมเกียรติ รุจิราพรพงศ์    กองทุนกลาง    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า