"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 293,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  25/12/2017    นางสาว อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    ONLINE     50,000.00 
  24/12/2017    นาง ศุภางค์ สุตวัฒน์    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    ONLINE     50,000.00 
  29/12/2017    นางสาว เต็มพรรณ ศรีกลัด    เต็มพรรณ ศรีกลัด    ONLINE     50,000.00 
  27/12/2017    นางสาว ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    ONLINE     40,000.00 
  27/12/2017    นาย ธำรงค์ เชียรเตชากุล    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    ONLINE     20,000.00 
  25/12/2017    นาย ชูศักดิ์ สิทธิสุนทร    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    ONLINE     20,000.00 
  28/12/2017    นาย ไพรัตน์ จินตบัญญัติ    กองทุนกลาง    ONLINE     16,000.00 
  26/12/2017    นาย พงศ์ทิพย์ พงศ์คำ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  27/12/2017    นางสาว ศิริพร เสถียรภาพสุนทร    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  24/12/2017    นางสาว สุวิมล อัศวไชยชาญ    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    ONLINE     5,000.00 
  20/12/2017    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  29/12/2017    นาย สุภร ราตรีประสาทสุข    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    ONLINE     5,000.00 
  29/12/2017    นาย สุภร ราตรีประสาทสุข    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    ONLINE     5,000.00 
  30/12/2017    นางสาว ไพลิน หิริกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  25/12/2017    นางสาว ชลาลัย ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  25/12/2017    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,500.00 
  25/12/2017    นาย ภาณุ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,000.00 
  27/12/2017    นาย ขัตติยพงศ์ รุ่งบุญคง    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  23/12/2017    หม่อมหลวง ปทุมวดี เกษมสันต์    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  30/12/2017    นางสาว สมพร เจริญอักษรกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า