"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 177,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  20/10/2017    นาย นภดล ศิวะบุตร    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  15/10/2017    นางสาว ปรีเปรม อภิณหสมิต    ปรีเปรม อภิณหสมิต    ONLINE     30,000.00 
  10/10/2017    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    ONLINE     10,000.00 
  11/10/2017    นาย มาร์ค สุนทรเกศ    ษริณนา สุนทรเกศ    ONLINE     10,000.00 
  11/10/2017    นาย สามชัย เบญจปฐมรงค์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  18/10/2017    นางสาว อัชญา ตัณฑรัตน์    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  13/10/2017    นาย ชญาณ ลำเภา    ชญาณ ลำเภา    ONLINE     5,000.00 
  22/10/2017    น.ส. กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  23/10/2017    นางสาว สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    ONLINE     3,000.00 
  19/10/2017    นาย วรฐ ทรงฤกษ์    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    ONLINE     2,000.00 
  12/10/2017    นางสาว ภัทราภรณ์ ธำรงค์ศิริวัฒน์    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    ONLINE     2,000.00 
  20/10/2017    นาย ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ONLINE     1,000.00 
  25/10/2017    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า