"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 19,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  05/08/2019    นาย วัฒนา เลิศดี    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  21/08/2019    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  13/08/2019    นาย วรฐ ทรงฤกษ์    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    ONLINE     2,000.00 
  24/08/2019    นาย ณัชพล จารุมิลินท    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  01/08/2019    นางสาว นวลทิพย์ ชิวชรัตน์    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า