"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 35,400.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  10/10/2019    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  25/10/2019    นางสาว อัชญา ตัณฑรัตน์    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  25/10/2019    นางสาว วัลยา พิทธยาพิทักษ์    กองทุนกลาง    ONLINE     4,000.00 
  14/10/2019    น.ส. กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    ONLINE     4,000.00 
  09/10/2019    นาย ชัยณรงค์ กองโชค    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  15/10/2019    นางสาว มนทิรา สารภาค    กองทุนกลาง    ONLINE     2,400.00 
  21/10/2019    นาย สามชัย เบญจปฐมรงค์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  01/10/2019    นางสาว สมพร เจริญอักษรกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  08/10/2019    นาย ศาสวัต บุญธรรม    กองทุนเพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์    ONLINE     1,000.00 
  20/10/2019    นาย พิศาล น้อยประสิทธิ์    กองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  28/10/2019    นางสาว ชมภูนุช ภักติยานุวรรตน์    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  29/10/2019    นางสาว ยุพิน พวงระย้า    กองทุนกลาง    ONLINE     500.00 
  23/10/2019    นาย บุญญฤทธิ์ ศรีธัญรัตน์    กองทุนกลาง    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า