"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 85,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  15/09/2021    นาย ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    ONLINE     30,000.00 
  06/09/2021    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
  07/09/2021    นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์    ธเนศ สัจจะบริบูรณ์    ONLINE     10,000.00 
  16/09/2021    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    ONLINE     10,000.00 
  08/09/2021    นาย กรณ์ อังคนาพร    กรณ์ อังคนาพร    ONLINE     5,000.00 
  02/09/2021    นาย สุพัฒน์พงษ์ นาวารัตน์    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  04/09/2021    นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ONLINE     5,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า