"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 30,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/04/2019    นาย ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    ONLINE     20,000.00 
  05/04/2019    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    ONLINE     5,200.00 
  02/04/2019    นางสาว พรกมล กำธรกิตติกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  12/04/2019    นางสาว เกล็ดดาว ภูมิถาวร    กองทุนกลาง    ONLINE     300.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า