"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 8,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  07/06/2018    นางสาว ปราณี ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  01/06/2018    นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  09/06/2018    นาย ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    ONLINE     1,000.00 
  11/06/2018    นาย ชวลิต พิสุทธิโกเมน    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    ONLINE     1,000.00 
  11/06/2018    นาย ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง    กองทุนกลาง    ONLINE     1,000.00 
  12/06/2018    นาย ซินฮัว แซ่ลี้    สุวิมล ไผทสมาน    ONLINE     1,000.00 
  07/06/2018    นางสาว ปานดวงใจ แก้วระวัง    กองทุนกลาง    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า