"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 18,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  01/08/2018    นาย วัฒนา เลิศดี    กองทุนกลาง    ONLINE     10,000.00 
  02/08/2018    นางสาว เพ็ญลักษณ์ โล่ธุวาชัย    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  01/08/2018    นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า