"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 59,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  01/12/2018    นางสาว ปรีเปรม อภิณหสมิต    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    ONLINE     30,000.00 
  03/12/2018    นางสาว นัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    ONLINE     5,000.00 
  04/12/2018    นางสาว อมรรัตน์ สุโรจนะเมธากุล    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  10/12/2018    นางสาว เสาวลักษณ์ จริงจังวิสุทธิ์    กองทุนกลาง    ONLINE     5,000.00 
  10/12/2018    นางสาว ชัชณารัช จันทนะ    กองทุนกลาง    ONLINE     3,000.00 
  10/12/2018    นางสาว สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    ONLINE     3,000.00 
  04/12/2018    นาง นภวรรณ ตันติเวชกุล    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    ONLINE     3,000.00 
  07/12/2018    นาย วรฐ ทรงฤกษ์    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    ONLINE     2,000.00 
  08/12/2018    นาย อัจกร การตูม    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  08/12/2018    นางสาว รุ่งนภา เลิศพงศ์พิพัฒน์    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  04/12/2018    นางสาว นฤมล ดอกพิกุล    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า