"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ยอดบริจาคออนไลน์
เดือนนี้ | เดือนที่แล้ว | สองเดือนที่แล้ว | ปีนี้ | ทั้งหมด | ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 16,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  11/01/2022    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ เพิ้อเป็นทุนการศึกษา    ONLINE     9,000.00 
  05/01/2022    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     7,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า