"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
แบบฟอร์มบริจาคเงินกองทุน
คำนำหน้า เช่น นาย,นาง,นางสาว ฯลฯ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อ (สมัยเป็นนักศึกษา)
นามสกุล (สมัยเป็นนักศึกษา)
มือถือ เช่น 080XXXXXXX
โทรศัพท์บ้าน เช่น 02XXXXXX
อีเมล์
วัน/เดือน/ปีเกิด
 
ที่อยู่ เลขที่
หมู่บ้าน/อาคาร
ซอย/ชั้น
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
 
ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ หรือไม่  คณะ   ปี 
ต้องการบริจาค  บาท
สั่งจ่ายในนาม  
เลขบัตรประชาชน   (ของ บุคคลสั่งจ่ายในนาม)
 
โดย
ชื่อกองทุน [ รายชื่อกองทุน ]