"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 8,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  25/09/2018    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     1,500.00 
  09/08/2016    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     1,000.00 
  20/04/2009    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     900.00 
  15/03/2011    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     900.00 
  20/10/2015    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     800.00 
  15/06/2010    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     600.00 
  25/06/2012    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     600.00 
  15/11/2012    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     600.00 
  31/10/2013    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     600.00 
  13/10/2014    นาง มณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า