"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 4,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  05/07/2009    นาย สนธยา พรมสุรินทร์    สนธยา พรมสุรินทร์    ONLINE     2,000.00 
  18/07/2010    นาย สนธยา พรมสุรินทร์    สนธยา พรมสุรินทร์    ONLINE     1,000.00 
  19/07/2014    นาย สนธยา พรมสุรินทร์    สนธยา พรมสุรินทร์    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า