"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 43,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  05/06/2009    นาย อภิชาติ สายะสิต    วันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     20,000.00 
  18/02/2010    นาย อภิชาติ สายะสิต    วันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  17/08/2011    นาง บรรจงรัตน์ วัฒนศักดิ์วิบูลย์    วันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  30/08/2008     ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ    วันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  15/09/2008    นางสาว อิศราวดี จิตติกุลดิลก    วันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     500.00 
  20/03/2015    นาย ชนาสิน สิมะดำรงค์    วันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า