"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 126,300.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  05/01/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     10,000.00 
  25/02/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     10,000.00 
  04/09/2008    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     5,000.00 
  27/05/2009    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     2,500.00 
  28/01/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     2,000.00 
  07/03/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,800.00 
  14/10/2009    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,600.00 
  22/05/2009    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,400.00 
  27/06/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,400.00 
  30/12/2009    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,250.00 
  25/09/2009    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,250.00 
  11/05/2009    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,100.00 
  11/02/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,100.00 
  15/04/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,100.00 
  01/05/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,100.00 
  11/05/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,100.00 
  27/05/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,100.00 
  14/03/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,100.00 
  24/06/2010    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,100.00 
  01/01/2013    นาย ชัยทศ จำเนียรกุล    ชัยทศ จำเนียรกุล    ONLINE     1,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า