"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 30,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  03/06/2008    นางสาว สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    ONLINE     20,000.00 
  14/12/2014    นางสาว สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    ONLINE     10,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า