"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 71,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  21/11/2019    นาย ทวี ธรรมาภิบาลจิต    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     30,000.00 
  09/12/2019    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  10/10/2019    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  27/12/2018    นางสาว ดุษฎี ถนัดช่าง    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  09/07/2019    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  21/08/2019    นาย ธีระ อยู่ในธรรม    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  21/05/2019    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า