"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 32,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  25/12/2018    นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     10,000.00 
  03/01/2019    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     9,000.00 
  02/04/2018    นางสาว มนิดา เพ็งลำ    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     5,000.00 
  31/07/2018    นางสาว ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     5,000.00 
  05/09/2018    นางสาว ขจี จันทรขจร    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     2,000.00 
  21/05/2018    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า