"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  05/02/2018    นาย ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    ONLINE     1,000.00 
  30/10/2018    นาย ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า