"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 35,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  06/11/2019    นาย มาร์ค สุนทรเกศ    ษริณนา สุนทรเกศ    ONLINE     25,000.00 
  11/10/2017    นาย มาร์ค สุนทรเกศ    ษริณนา สุนทรเกศ    ONLINE     10,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า