"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 6,200.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  20/12/2017    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  27/01/2017    นางสาว รุ่งนภา เลิศพงศ์พิพัฒน์    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,200.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า