"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  06/12/2016    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     2,500.00 
  25/03/2019    นางสาว ประภาพรรณ หวังชนะ     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     2,000.00 
  29/11/2016    นางสาว รุ่งนภา เลิศพงศ์พิพัฒน์     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     1,000.00 
  30/05/2019    นาย ศาสวัต บุญธรรม     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     500.00 
  30/05/2017    นาย ศาสวัต บุญธรรม     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     500.00 
  30/05/2018    นาย ศาสวัต บุญธรรม     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า