"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  19/10/2017    นาย วรฐ ทรงฤกษ์    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    ONLINE     2,000.00 
  07/12/2018    นาย วรฐ ทรงฤกษ์    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    ONLINE     2,000.00 
  13/08/2019    นาย วรฐ ทรงฤกษ์    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    ONLINE     2,000.00 
  15/11/2016    นาย วรฐ ทรงฤกษ์    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า