"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 9,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  08/07/2018    นาย ณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    ONLINE     3,000.00 
  08/07/2019    นาย ณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    ONLINE     2,000.00 
  12/07/2016    นาย ณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    ONLINE     2,000.00 
  09/07/2017    นาย ณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    ONLINE     2,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า