"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 13,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  26/05/2019    นาง จารุณี ชิตสีทรง    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     5,000.00 
  16/09/2016    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     3,000.00 
  01/05/2017    พลตรี คเณศ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     2,000.00 
  08/07/2016    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     2,000.00 
  14/05/2017    นางสาว ทัศนีย์ ญาณวิทย์    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า